Klubi eeskiri

Klubi kohustused on :
tagada treeningute toimumine selleks ettenähtud kohas ja ajal, va erakorralistel asjaoludel (nt.loodusjõududest tingitud asjaolud, varguse, vandalism)
tagada treenerite kvalifikatsioon antud erialal laste juhendamiseks.
tagada treeningvarustuse olemasolu ning korrasolek.
organiseerida igale treeninggrupile võistlusi, laagreid ja ühisüritusi.
tagada liikmete turvalisus ning vajadusel osutada esmaabi treeningutel, laagrites kui ka ühisüritusel.
tagada info õigsus klubi ametlikel lehtedel ning kõikidest muudatustest informeerida lapsevanemaid e-maili teel.

Liikme kohustused on:
osaleda klubi poolt korraldatud treeningutel, va haigestumise korral
kuulata ning alluda treeneri juhendamisele
hoida korda nii treeningruumides, võistluspaikades kui laagri territooriumil
käituda heatahtlikult treeneritega, teiste klubi liikmetega ning ka vastasvõistkondade ning kohtunikega
hoida klubi mainet, st ei tohi klubi kuidagi mustata või selle mainet kahjustada

Lapsevanema kohustused on:
tasuda klubi poolt esitatud liikmemaksu arved õigeaegselt
teavitada liikme treeningutelt puudumisest treenerit e-maili või telefoni teel
tagada liikmele treeninguteks ja võistlusteks vajamineva varustuse olemasolu (sise- ja välisjalanõud, treeningpüksid, treeningsärk, klubi võistlusvorm)
hoida klubi mainet, st ei tohi klubi kuidagi mustata või selle mainet kahjustada
teavitada koheselt treenerit esinevatest probleemidest

Klubi õigused on:
teha klubi tegevustest (treeningutest, ühisüritustest, võistlussõitudest) fotosid ja videoid ning neid klubi kodulehel ja sotsiaalmeedia kontodel avalikustada. Lapsevanemal on õigus keelduda oma lapse fotode tegemisest/avaldamisest teavitades treenerit e-maili teel lapse treeningule registreerimisel. Klubi reklaamfotode ja -videode tegemiseks küsitakse osalejatelt eraldi nõusolekut.
Kajastada treeninggruppide tulemusi klubi kodulehel ja sotsiaalmeedia kontodel

Liikme õigused on:
saada koheldud treeneri poolt heatahtlikult, võrdselt ning õiglaselt
saada ausat tagasisidet ning kriitikat oma arengu kohta

Lapsevanema õigused on:
saada õigeaegselt infot klubi tegevuse kohta
saada liikmemaksu arveid õigeaegselt
saada tagasisidet liikme käekäigu kohta treeningutel, võistlustel, laagris